Skip to content

Tutkimus: Hyvä kiuas on nopea, hyvälöylyinen ja helppokäyttöinen

Suomalaiset aktiivisaunojat ovat tyytyväisiä kiukaisiinsa, vaikka niistä löytyy usein pientä parannettavaa. Hyvä kiuas lämpiää nopeasti, mahdollistaa hyvät löylyt ja siinä on riittävästi kiuaskiviä, uusi tutkimus kertoo. Huono kiuas taas lämpiää hitaasti, hajoaa nopeasti ja kiuaskivien vaihto on vaikeaa. Saunan tavanomainen lämpötila vaihtelee 60-80 asteen välillä. Kiukaiden käyttöohjeista kiukaan omistajat eivät juuri perusta. Tällaisia havaintoja saatiin Saunologian toteuttamassa pienimuotoisessa Kiuas ja minä 2022 -kyselytutkimuksessa, jonka tulokset julkaistaan tässä artikkelissa.


Saunologia järjesti marraskuussa 2022 sähköisen kyselytutkimuksen lukijoiden kiuaskokemuksiin liittyen. Kyselytutkimus oli luonteeltaan eksploratiivinen, eli se ei sisältänyt testattava hypoteeseja vaan siinä selvitettiin käyttäjien hyviä ja huonoja kokemuksia heidän suosikkikiukaistaan avoimesti.

Vastaajat ja kiukaiden yleiskuva

Kyselyyn vastasi 212 henkeä. Vastaajat olivat voittopuolisesti miehiä (82 %). Kaksi kolmannesta vastaajista oli yli 50-vuotiaita. Koska tämä oli Saunologian lukijakysely, oli odotettavaaking, että jakauma ei ole kansallisesti edustava otos saunan omistajista.

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien kokemuksia ensisijaisesti käyttämästään kiukaasta. Suosituimmaksi kiukaaksi nimettiin useimmiten jatkuvalämmitteinen, tavallinen puukiuas (61 %). Se oli kaksi kertaa suositumpi kuin sähkökiuas (27 %) ja kertalämmitteiset puu- ja savukiukaat (10 %). Suosituin kiuasmerkki oli Harvia (40 %), jonka suosio oli yli kolminkertainen Narviin verrattuna (12 %). Noin viiden prosentin osuuteen pääsivät myös IKI, TyloHelo, Kastor, Misa ja Sydän-kiuas.

Kiukaiden keskiarvoinen keski-ikä oli 8 vuotta, mediaani 5. Mukana oli siis useita hyvinkin pitkäikäisiä kiukaita, toisaalta myös varsin tuoreita hankintoja. Pisimpään (yli 40 vuotta) käytössä olivat olleet kertalämmitteiset puukiukaat, itse tehtynä tai Aitokiukaalta.

Kiukaiden hyvät piirteet: löylyillä on väliä

Vastaajat olivat yleisesti ottaen kiuasmerkistä riippumatta tyytyväisiä kiukaisiinsa (84 %) eivätkä he osanneet nimetä kiukaissa mitään parannettavaa (58 %). Puukiukaiden omistajista tyytyväisiä oli 88 %, sähkökiukaiden 72 %.

Valmiiksi annettuja vastausvaihtoehtojen joukosta ”hyvät löylyt” keräsi eniten mainintoja (74 %) kiukaan pidetyimpänä ominaisuutena. Seuraavana tuli helppokäyttöisyys (41 %).

Kiukaiden tärkeimmäksi koetut piirteet. (N=212; Minä ja kiuas kyselytutkimus 2022, Saunologia.fi)

Avoimissa vastauksissa viittaukset hyviin, lempeisiin tai riittäviin löylyihin keräsivät neljänneksen maininnoista. Tämän jälkeen eniten arvostusta sai nopea lämpiäminen. Tämän nosti spontaanisti esiin toistakymmentä vastaajaa.

Seuraavaksi eniten kehuttiin riittävää kivimäärää. Moni toi esiin sen, että suuri kivimäärä takaa pitkän saunomisajan ja tekee tätä kautta saunomisesta mukavampaa. Parhaimmillaan kiuasta ei tarvitse lämmittää enää saunomisen aikana laisinkaan. Kertalämmitteisen kiukaan omistajat arvostivat mahdollisuutta seuraavan päivän löylyihin yhdellä lämmityksellä.

Puukiukaissa oli pari toistuvasti hyväksi todettua ominaisuutta. Lasiluukun lisäksi kiitosta saivat vedenlämmittäjät, vaikka myöhemmin kävi ilmi, että niihin liittyy myös ongelmia. Kiinnostavana yksityiskohtana useampi vastaaja kehui kiukaansa ulkonäköä.

Tyytymättömyyden aiheuttajat kiukaissa

Tyytymättömien joukosta moitteita annettiin ensisijaisesti kiukaan käyttöön liittyvistä ominaisuuksista. Puukiukaiden enemmistö näkyi siinä, että useamman mielestä sauna lämpeni liian hitaasti (28 %) tai kulutti paljon puita (9 %). Yhteisiä ongelmia sähkö- ja puukiukaiden kesken olivat kiuaskivien vaihtamisen vaikeus (19 %) ja vastenmielinen ulkonäkö (14 %).

Kiukaiden yleismmät parannuskohteet. (N=212; Minä ja kiuas kyselytutkimus 2022, Saunologia.fi)

Vapaamuotoisissa kommenteissa äänet jakautuvat moninaisten ongelmien kesken. Puukiukaissa on kirjava joukko haasteita, jotka alkavat sytytyksestä ja päättyvät loppupolttoon. Ahdas tulipesä vaikeuttaa päältäsytyttämistä tai kiuas voi vaatia erikoisia säätöjä palaakseen hyvin.

Vedenlämmittimet saattavat vuotaa ja lämmetä joko liian hitaasti tai liian nopeasti, jolloin vesi kiehuu. Muutamalle sama jäähtymis tai kuumenemisongelma tapahtui myös saunan lämpötilan kanssa.

Tulipesä on useimmiten puukiukaan ensimmäisenä vaurioituva osa, arinasta valitti vain yksi henkilö. Sen sijaan kokonaan arinattomiin puukiukaisiin useampi kaipasi arinaa erityisesti loppupolttoa jouduttamaan. Palo-ominaisuuksista useampi toivoi puhtaampaa palamista. Viimeiseksi joitakin mainintoja keräsivät hormit, joiden yhteensopivuus erilaisten kiukaiden kanssa koettiin heikoksi.

Käytän kiuasta joka päivä. Se palaa aina puhki 2-3 vuoden välein

Myös sähkökiukaissa raportoitiin puutteita. Näistä paria vastaajaa oli jäänyt harmittamaan liian pienitehoinen kiuas, jonka seurauksena lämmitys kesti kauan. Sähkökiukaissakin on kuluvia osia. Yllättäen vastusten hajoamisesta oli vähemmän valituksia kuin lämpötilan säädöstä viallisen anturin tai termostaatin vuoksi, molempia kuitenkin hyvin vähän.

Yhteisiä vaivoja kaikille kiukaille olivat kiuaskivien vaihtaminen sekä kalkin jättämät värjäytymät rosteripinnalla. Kalkkihan ei tavallisesti käytetyillä emäksisillä puhdistusaineilla lähde mihinkään, vaan vaatii hapanta pesunestettä.

Motivaatiot kiukaan vaihtoon

Kolmannes vastaajista suunnitteli kiukaan vaihtoa hyvin pian tai lähitulevaisuudessa. Nekin, joille se ei ollut ajankohtaista ottivat aktiivisesti kantaa kysymykseen siitä, miksi kiuas pitäisi vaihtaa.

Monet vastaajista puhuivat puukiukaiden puhkipalamisesta.

Tärkein syy kiukaan vaihtoon oli lähes aina kiukaan ikääntyminen. Monet vastaajista puhuivat puukiukaiden puhkipalamisesta. Joitakin sähkökiukaan käyttäjiä oli vuoden 2022 sähkönhinnankehitys motivoinut harkitsemaan puukiuasta. Mainintoja paremmasta käytettävyydestä, ulkonäöstä, suuremmasta kivimäärästä tai puhtaammasta palamisesta tuli vain muutamia. Kiuasta ei siis lähdetä vaihtamaan ihan pienestä.

Kiukaan käyttö- ja käyttöönottotapoja

Vastaajilta kysyttiin myös saunan lämmityksen tavoitelämpötilaa. Suosituimmaksi lämpötilaksi selvisi 70℃ astetta, mutta sekä 80℃ että 60℃ astetta saivat kymmeniä mainintoja. Kiinnostavaa kyllä, nämä kolme tasalämpötilaa saivat 60 % kaikista maininnoista, joten jostain syystä pyöreissä numeroissa on jotain vetovoima.

Vastaajien tavanomaiset saunan lämmityksen tavoitelämpötilat (N=212; Minä ja kiuas kyselytutkimus 2022)

Kaikki vastaukset osuivat välille 50‑120℃, mikä vastaa hyvin käsitystäni suomalaisten saunojen käyttölämpötiloista. Jotkin savukiukaan käyttäjät eivät pitäneet kysymystä merkityksellisenä.

Käyttöohjeet toimitetaan aina uusien kiukaiden mukana. Vastausten perusteella niitä lukee varmasti alle kolmannes (26 %). Suurin osa ei enää vuosien päästä muista tuliko ohjeita luettua (41 %). Kolmannes vastaajista on joko jättänyt ohjeet lukematta (13 %), ei muistaa saaneensaohjeita tai lukeneensa niitä (10 % molemmat).

Yhteenveto

Saunologian pienimuotoinen tutkimus kiuassuhteesta toi esiin kiukaan merkityksen saunakokemuksen mahdollistajana. Saunaharrastajat odottavat kiukaalta hyviä löylyjä, helppokäyttöisyyttä ja nopeaa lämpiämistä. Useimmiten tunnistettu kielteinen piirre on hidas lämpiäminen.

Puukiukaat olivat vastaajien ensisijaisina kiukaina ylivoimaisesti suosituimpia, vaikka sähkökiukaita maassamme yleisesti ottaen käytetään enemmän. Useimmat olivat tyytyväisiä kiukaisiinsa siitä huolimatta, että kiukaista tunnistettiin monia ongelma-alueita. Nämä vaihtelivat kiukaan hajoamisesta vedenlämmityksen ongelmiin.

Tutkimus kirvoitti vastaamaan lähinnä iäkkäämpiä miespuolisia saunaharrastajia. Moni vastaaja oli selvästi läheisessä suhteessa kiukaansa kanssa ja vastauksissa saatiin runsaasti mielipiteitä. Vaikka vastaajat olivat valikoituneita, oli tässäkin joukossa suosituin kiuasmerkki Harvia, sitten Narvi. Tämä vastaa valmistajien markkinaosuuksia Saunologian 2022 selvityksessä.

Aineiston rajallisuuden vuoksi ei ole mielekästä vertailla kiuasmerkkejä keskenään, hyviä ja huonoja kokemuksia saatiin kaikista suosituimmista merkeistä. Tulosten perusteella puukiukaiden omistajat vaikuttivat useammin tyytyväisemmille kiukaisiinsa kuin sähkökiukaiden käyttäjät.

Puukiukaiden puhki palaminen on aiheellinen huoli, sillä kiuaskanta näillä tehokäyttäjillä oli suhteellisen tuoretta. Valmistajien peukalosääntö kymmenen vuoden eliniästä tuntuu pitävän paikkansa yllättävän hyvin tämänkin aineiston perusteella.

Kiukaan valmistajalla on siis vain yksi mahdollisuus kertoa asiakkaalle oppaan kautta tärkeimmät ohjeet kiukaan käyttöön

Valmistajien harmiksi käyttäjät eivät hirveästi piittaa käyttöohjeista. Asiaa ei erikseen kysytty, mutta näyttää ilmeiselle, että ohjeet häviävät käyttäjien näköpiiristä pian kiukaan hankinnan jälkeen eikä niihin enää palata. Kiukaan valmistajalla on siis vain yksi mahdollisuus kertoa asiakkaalle oppaan kautta tärkeimmät ohjeet kiukaan käyttöön. Tämä on kiukaan tullessa taloon.

Kiitos tutkimukseen osallistuneille!


Tutkimuksen yhteydessä arvottujen palkintojen voittajat julkaistiin Saunologiassa joulukuussa 2022.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tietoja kohteesta Lassi A Liikkanen

Saunologi ja saunan suunnittelun tutkimusmatkalainen. Johtava nykyaikainen suomalaisen saunan asiantuntija ja Suomen Saunaseuran Löylyn henki -palkittu 2021. Työkseni suunnittelen parempia digitaalisia palveluita. Minulla on pitkä historia tieteellisestä tutkimuksesta ja opetan satunnaisesti Aalto-yliopistossa.

0
    0
    Ostoskori - Cart
    Kori on tyhjä - Cart is emptyPalaa kauppaan - Return to Shop